No products in the cart.

KVKK Yükümlülükleri

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Kılavuzu

1. Genel Bilgi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Satı Önder Ufuk – Kedidedi Yayıncılık Bilişim Danışmanlık Hizmetleri ’ne (Bundan sonra “Bu Kitap Benim” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Bu Kitap Benim ’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

● Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

● Noter vasıtasıyla,

● Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

● Bu Kitap Benim ‘ e bildirmiş olduğu kayıtlı e-mail adresiyle, Bu Kitap Benim kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

2. Başvuru Hakkı

Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Bu Kitap Benim ’e yukarıda bahsedilen şekilde başvurarak aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilecektir:

● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

● Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

● Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

● Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

● Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

● Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

● Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

● İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

● Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,

● Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

3. Bu Kitap Benim ‘in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, Bu Kitap Benim , kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

● Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

● Orantısız çaba gerektirmesi

● Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

● Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

● KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (bkz. 2.2.)

bukitapbenimlogo
Kolektif House, 34394 Levent Istanbul TR Esentepe Mh. Harman Sk. Numara: 5 (0212) 420 00 46 bilgi@bukitapbenim.com
Ücretsiz Kargo
100 TL Üzeri
× WhatsApp Hattı !